Karups Nygård

Välkommen till Karups Nygård!


Vi hoppas att du kommer att trivas här hos oss. Som en välkomsthälsning har vi i styrelsen för Karups Nygård Fritidssamfällighetsförening, där du nu är medlem, valt att sammanställa denna information. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om det är något du undrar över!

MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Alla boende i området, både permanent- och fritidsboende, är medlemmar i Fritidssam-fällighetsföreningen. Föreningen sköter bland annat vägunderhåll, vattenförsörjning, skog, strand, fritidsgård, medlemsregister och medlemsinformation, samt debiterar varje medlem/fastighet den årliga samfällighetsavgiften som för 2017 är fastställd till 2 500 kr. Därutöver är varje medlem/fastighet ansluten till antingen Avlopp 1 eller Avlopp 2.

Avlopp 1 är en egen samfällighetsförening, benämnd Karup Nygårds 1:a Avlopps-samfällighet. Avlopp 2 ingår i Fritidsföreningen, som egen gemensamhetsanläggning (GA 3), men den ekonomiska redovisningen sköts separat.
De som bor på vägarna från Hjortvägen till Kronvägen (med infart från Karups Nygårdsvägen) tillhör Avlopp 1, medan övriga tillhör Avlopp 2. Är du osäker på vilket du tillhör kan du kontakta någon av föreningarna och fråga; se tel.nr på bifogad lista. Uppge din Karupsadress så får du besked.
Avloppsanläggningarna har hand om avloppen, och ser till att avloppsvattnet omhändertas. 
För 2017 är årsavgiften för Avlopp 1 fastställd till 2 000 kr och för Avlopp 2 till 4 000 kr.
Varje medlem ska alltså betala dels årsavgift till Fritidssamfällighetsföreningen, och dels årsavgift till den avloppsanläggning man tillhör.

Inbetalningskort för båda årsavgifterna skickas till medlemmen på våren, i samband med utskick av kallelser till årsmötena, vilka hålls i slutet av mars i båda föreningarna. För att undvika att föreningarna drabbas av extra kostnader ber vi er betala årsavgifterna senast på de angivna förfallodagarna. Förseningsavgifter debiteras vid för sen betalning.
Protokoll från årsstämmorna sätts upp på anslagstavlorna vid Karups Nygårdsvägen och Kronhjortsvägen, på vilka det bl.a. framgår vilka årsavgifter som fastställts.VATTEN, SOPHÄMTNING, AVLOPP, TRÄDGÅRDSAVFALL

VATTENVERK
Vårt vattenverk fungerar utmärkt och vattnet håller hög kvalitet, och för att detta ska bestå är det ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BEVATTNA GRÄSMATTORNA! När det gäller bevattning av grönsaker och rabatter får det endast ske ”för hand”, vilket innebär att det är absolut förbjudet att bevattna med vattenspridare! Vattenförbrukningen är tre gånger högre än normalt under sommartiden p.g.a. trädgårdsbevattning. Sådana överuttag är inget vattenverk dimensionerat för, vilket kan leda till tryckfall i ledningssystemet samt totalhaveri på va-verket. Blir dricksvattnet otjänligt finns risk för att vattenverket enligt lag måste stängas. Det är mycket viktigt att alla boende i Karup följer bestämmelserna! Vill ni tvunget använda vattenspridare rekommenderas ni att skaffa egen ”borra”, vilket inte är särskilt dyrt.


AVSTÄNGNINGSVENTILER
Den avstängningsventil för vattnet som finns på varje tomt ansvarar husägaren för, d.v.s. fastighetsägaren måste själv ombesörja att avstängningsventilen stängs av vid ev. reparationsbehov och dylikt.
För att undvika vattenläckage/-skador:
för er som inte bor här permanent; STÄNG HUVUDVENTILEN när ni inte är här!
för er som bor här ständigt; kolla under era hus regelbundet!

AVLOPP
Fastighetsägaren ansvarar för avloppsrör, stopp m.m. innanför den egna tomtgränsen, och resp. förening ansvarar för motsvarande utanför tomtgränsen. Fastighetsägare/medlem får inte på föreningens bekostnad anlita entreprenör ”utifrån” utan att först ha inhämtat godkännande från resp. tillsynsman eller någon i resp. förenings styrelse.
SOPHÄMTNING M.M.
Avgiften för sophämtning står fastighetsägaren för. Betalning sker till Sjöbo kommun. Kontrollera att adressändring blir gjord hos kommunen. Information om när soptunnorna töms får du av Sjöbo kommun. På tömningsdagarna ska sopkärlen/sopkärlet vara framkört till tomtgränsen, eller stå som längst 5 meter in på tomten. 
Naturligtvis står du själv för att ditt hus är försäkrat och för ditt el-abonnemang.

TRÄDGÅRDSAVFALL OCH PLANTERING AV VÄXTER.
Vår gemensamma skog är en s.k. ”skyddsskog”, och är certifierad. I skogen växer mycket nässlor, vilket är en växt som inte hör hemma i den typ av skog som finns i Karup. Nässlorna finns p.g.a. att det spridits gräsklipp i skogen. Gräs är kväverikt, vilket gör att nässlorna trivs och snabbt sprider sig. Det är därför förbjudet att sprida gräsklipp, ris och trädgårdsavfall i skogen, och det är inte heller tillåtet att placera avfallet utanför tomten eller på parkeringsplatser. Varje tomtägare ansvarar för sitt avfall.
Tips: kompostera gräsklipp och mindre trädgårdsavfall; alternativt beställ en trädgårdsavfalls-tunna från Sjöbo Kommun.
Ris, grenar och större trädgårdsavfall måste fastighetsägaren själv frakta bort. Detta kan lämnas på deponeringsstationer/avfallsanläggningar i tätorter som Sjöbo/Omma eller Ystad.
Det är även förbjudet att plantera växter utanför den egna tomtgränsen.

HYRA AV TILLSYNSMÄN
Tillsynsmannen för vägar och skog kan hjälpa medlemmarna med borttransport av fällda träd och liknande arbetsuppgifter. Hyra av tillsynsman, inklusive traktor, kostar 600 kr per timme inkl. moms. Fällning/nedtagning av träd, samt bortforsling av virke och grenar kostar 1 000 kr per timme inkl. moms, och inkluderar två personer plus traktor. Tillsynsmannen kan även hjälpa till med uppsågning av träd; vill du behålla virket från egen tomt kapas det i 3-meters längder. Hyra av tillsyningsman, inklusive motorsåg, kostar 400 kr per timme inkl. moms. Brännved (oftast löv) går att beställa för 320 kr/m³ inkl. moms; vilket levereras i 3-meters längder vid tomtgränsen.  
Tillsynsman för Skog; se tel.nr i Karupsbladet nr 1, 2017.


BADSTRAND

Vi har en ”egen” badstrand som är idylliskt belägen vid Sövdesjön. Den har både sandplätt, bad- och båtbrygga, gräs, skuggande träd, bänkar och eldstad. Dessutom har föreningens medlemmar rätt att fiska utan fiskekort här.
För allas trivsel har vi dock infört följande regler som gäller vid badplatsen:
1. Det är ENDAST tillåtet att fiska från båtbryggan, och absolut INTE från badbryggan.
2. Hundar får inte medföras till badplatsen. Hundbadplats finns, se rubrik Hundägare nedan.
3. Det är endast tillåtet att elda i eldstaden (cementröret).
4. I övrigt gäller Allemansrätten.

BÅTKLUBB:
Det finns två båtbryggor vid Sövdesjön. Dessa sköts och administreras av Båtklubben.

Bad o båt
De medlemmar som äger båtar som de vill placera vid båtbryggorna, måste anmäla och få tillstånd till detta av båtklubben.

Man blir då registrerad i båtklubben och får betala en mindre årsavgift, f.n. 400 kr/år.
Båtar som inte är registrerade i båtklubben och avgiften obetald bortföres.
Det är förbjudet att förtöja och lägga båtar på sträckan mellan Klingavälsån och hundbadet.

 

VÄGAR OCH PARKERING

På områdets vägar, som vi själv sköter, har vi en maxhastighet för fordon på 30 km/tim. Vi ber dig respektera detta. Maxhastigheten har vi valt framförallt p.g.a. säkerhet (barn, vuxna och djur som rör sig i vårt skogsområde), men även för att minimera slitaget på vägarna. Vägunderhåll är dyrt och vi strävar hela tiden efter att hålla kostnaderna nere. I slutändan handlar detta om samfällighetens årliga avgift, vilken vi vill fortsätta hålla så låg som möjligt.  
Tomgångskörning är begränsad till en minut. För kalla vintermorgnar rekommenderas motor- och kupévärmare.
Det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och gör att framkomligheten begränsas kraftigt. Medlemmarna uppmanas att parkera sina fordon på den egna tomten. Gästparkeringar är korttidsparkeringar och avsedda för besökare.
Det är ej tillåtet att parkera/ställa upp fordon över 3,5 ton på P-platserna eller i övrigt inom hela Karups-området utanför egen tomtmark. Detta underlättar framkomligheten för oss och framförallt för räddningsfordon om en olycka varit framme. Det har tyvärr hänt att ambulans och brandkår haft svårt att hitta till rätt adress vid krissituationer. Räddningstjänsten uppger dock att räddningsfordonen ska hitta rätt. Det ska normalt räcka med att uppge Karups Nygård och gatuadressen, men för att vara på den säkra sidan är ett gott råd att, om det är möjligt, möta upp vid den stora vägen (Blentarp – Sövde) och guida rätt.

 


FRITIDSKOMMITÉE

Vi har en Fritidskommitté som anordnar olika former av fester, samkväm och trivselkvällar. Information om aktivitet meddelas i Karupsbladet, på föreningens hemsida samt på anslagstavlorna. Medlemmar som har tips på gemensamma aktiviteter är välkomna att höra av sig till Fritidskommittén; se tel.nr i Karupsbladet nr 1, 2017.

HYRA AV FRITIDSGÅRDEN Fritidsgård
Du kan som medlem hyra fritidsgården för fester och andra sammankomster. Hyran är 800 kr per kväll/dygn för medlemmar, och därtill kommer en depositionsavgift som återfås efter genomförd städning etc. Du får själv städa efter dig och se till att lokalen återställs i gott skick. På fritidsgården finns tillgång till samlingslokal, kök med spis, kyl, frys, diskmaskin, servis, bord och stolar. Vill du ha en riktig sommarfest, och har tur med vädret, erbjuder gården även en utedansbana med nyrenoverat trädansgolv och plats för orkester under tak.
Kontakta tillsynsmannen för fritidsgården, Lisbeth Eriksson-Hammarberg, för bokning. För ytterligare information och vägbeskrivning gå in på hemsidan: www.karupsnygard.com.
Boulebana/grillplats: Föreningen har en egen boulebana och grillplats vid fritidsgården. Ni är hjärtligt välkomna att använda er av dessa under förutsättning att fritidsgården inte är uthyrd.  

 


HUNDÄGARE

Styrelsen vill framhålla att du som hundägare och boende i ett skogsområde med vilt har vissa skyldigheter. Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att låta hundar röra sig fritt i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti, men på vårt område råder koppeltvång under hela året. Hunden ska vara kopplad i normallångt koppel.
Hundägare uppmanas att ”plocka upp” efter sina hundar.

Det är inte tillåtet att ha med, rasta eller bada hundar på området vid badbryggan. Vi har inrättat en speciell hundbadplats vid sjön där alla hundar är välkomna att ta sig ett dopp. Hundbadplatsen finns ”runt hörnan” på sjön enligt följande lägesbeskrivning: Från den lilla parkeringen uppe vid stora vägen går du mot sjön och tar till vänster på stigen strax efter soptunnorna. Efter cirka 50-75 meter finns en lämplig badplats för hunden.

 


ADRESSÄNDRING

För att undvika problem med felaktigt ställda betalningskrav, och för att du som boende inte ska missa viktig information etc. vill vi påminna om vikten av att alltid meddela oss om du ändrar adress. Detta gäller naturligtvis om du säljer ditt hus, men även om du som fritids-boende ändrar din ordinarie bostadsadress. Anmäl ändringen till Fritidsföreningens kassör.

ANSLAGSTAVLOR
Våra anslagstavlor är avsedda för medlemsinformation. Anonyma anslag är ej tillåtna, vilket innebär att dessa kommer att plockas ner.

KARUPSBLADET/ HEMSIDAN
Styrelsen lämnar regelbunden medlemsinformation i Karupsbladet, vilket kommer ut två gånger per år. Vårutgåvan utdelas i respektive stugas Karupsbrevlåda, medan höstutgåvan endast läggs ut på hemsidan. Hemsidan har vi gemensamt med Avlopp 1, och den hålls uppdaterad med bl.a. information angående styrelser och tillsyningsmän i båda föreningarna, samt om alla kommande aktiviteter.  Alla Karupsblad och information i övrigt lämnas också på hemsidan: www.karupsnygard.com. Välkommen att besöka oss där!
Detta är våra gemensamma regler, vilka vi hoppas att alla respekterar. Om vi dessutom visar varandra hänsyn fungerar det vi har gemensamt som allra bäst.

Än en gång, varmt välkommen till Karups Nygård.


Styrelsen för Karups Nygårds
Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar